Bộ quy tắc ứng xử khi tham gia khóa học tại Bright Box

Bộ quy tắc ứng xử khi tham gia khóa học tại Bright Box

Bộ quy tắc hướng dẫn cách giao tiếp, ứng xử khi tham gia học tập tại Bright Box.

Điều 1: Tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ, có mặt điểm danh ít nhất 10 phút trước khi lớp học bắt đầu.

Điều 2: Sắp xếp góc học tập yên tĩnh và máy tính kết nối internet.

Điều 3:  Giữ trật tự và tôn trọng thầy cô khi đang giảng bài, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của lớp khi được yêu cầu.

Điều 4: Giao tiếp lịch sự, khiêm tốn.

Điều 5: Đặt câu hỏi ngay khi gặp các vấn đề chưa hiểu rõ.

Các câu hỏi sẽ được giải đáp hoặc hỗ trợ bao gồm:

  • Câu hỏi liên quan đến một bài học cụ thể, hoặc trong phạm vi khóa học.
  • Các bài tập hoặc nội dung trong khóa học có thể có những cách làm khác, cách hiểu khác.
  • Ứng dụng các bài học, học viên đã thử làm nhưng chưa ra kết quả.
  • Tài liệu tham khảo từ nguồn khác, có liên quan tới phạm vi khóa học cần được hỗ trợ giải thích bởi Giảng viên

Các câu hỏi không được hỗ trợ bao gồm:

  • Câu hỏi mở rộng, ngoài phạm vi khóa học nhưng học viên chưa tham gia đủ ít nhất 50% khóa học.
  • Câu hỏi vi phạm pháp luật.
  • Câu hỏi không có nội dung rõ ràng, cụ thể.
  • Câu hỏi liên quan đến các thông tin cá nhân giảng viên hoặc thông tin nội bộ công ty.

Điều 6: Làm bài tập, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi vào lớp.

Điều 7: Tuân thủ các nội quy khác của lớp học.